Regulamin sklepu

Sklep internetowy jako Sprzedawca, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem: www.lazienki-szydlowski.pl, prowadzony jest przez firmę ŁAZIENKI-SZYDŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 71-005 SZCZECIN UL. HUSARÓW 7 / 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001073590 w Sądzie Rejonowym w / dla SZCZECIN Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
zakładowym w kwocie 50 000,00, NIP 8522702099, Regon 527138868, numer telefonu: +48 790634131.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do poprawnego korzystania z serwisu www.lazienki-szydlowski.pl. wymagana jest przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 1.5 lub wyższa, Opera 8 lub wyższa, Internet Explorer.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów - Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Klientem Sklepu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym.
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsumentem – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, o ile są osobami fizycznymi, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.
 9. Towarem jest produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Kontem Klienta jest indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 11. Usługodawcą jest Sklep internetowy jako Sprzedawca, działający pod adresem: www.lazienki-szydlowski.pl, prowadzony przez ŁAZIENKI-SZYDŁOWSKI Sp. z o.o.

§2

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych łazienki-szydlowski.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) a na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

§4

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

Składanie zamówień

§5

 1. Zamówienia składa się poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego aktywnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu w celu weryfikacji Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Wpłynięcie zamówienia Sklep potwierdza poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanego listu elektronicznego na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie przez Sklep wpłynięcia zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Wraz z wpłynięciem zamówienia Klient otrzyma treść niniejszego regulaminu wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy, wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. W ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o czasie jego realizacji. Z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo pobrania zaliczki w wysokości od 20% do 30% wartości zakupionych towarów. Wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep łazienki-szydlowski.pl. W razie nieuiszczenia zaliczki w terminie 1 dnia od dnia wezwania, zamówienie zostanie anulowane.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

ZA POBRANIEM Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

PRZELEWEM na rachunek bankowy sklepu na podstawie faktury Proforma, która znajduje się w załączniku e-mail potwierdzającego zamówienie. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 07 1050 1559 1000 0090 8316 4419.

 1. W przypadku gdy brak jest możliwości potwierdzenia terminu dostawy (z uwagi na np. niedostępność towaru) jak i ceny (z uwagi na np. zmianę stawki podatku od towarów i usług lub zmianę ceny towaru u producenta lub dostawcy), zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Zawarcie umowy sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości a zamówienie zostanie anulowane. Klient składający zamówienie zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Sklep zobowiązuje się również poinformować Klienta o aktualnej cenie towaru, a także w jakim czasie zamawiany towar będzie dostępny.
 2. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Dostawa

§6

 1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sposób i miejsce dostawy oraz nazwiska osób (maksymalnie dwóch) upoważnionych do odbioru towaru należy określić w formularzu zamówienia – DANE DO WYSYŁKI.
 2. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.
 3. W sytuacji, gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym terminie wysyłki, to liczy się najdłuższy z podanych terminów. Jeśli Klient życzy sobie podziału zamówienia na kilka wysyłek należy doliczyć koszt transportu i poinformować nas o tym fakcie poprzez email.
 4. Przy każdym oferowanym produkcie na stronie Sklepu łazienki-szydlowski.pl podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów produkt pod zamówienie / sprawdź dostępność w sklepie których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient zostanie poinformowany drogą email.
 5. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika.
 6.  

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Konsumenta - Przedsiębiorcę

§7

 1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
 1. a)     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, jego partii lub części,
 2. b)     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • Konsument, Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz który przesyłany jest Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 • Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument, Konsument – Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep zwraca jedynie koszt najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy.
 • Konsument, Konsument – Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument, Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać towar razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot" i w sposób zapewniający przesyłce dostarczenie jej Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym tzn. co najmniej w takim stanie w jakim przesyłka była dostarczona Kupującemu np.: odpowiednie opakowanie kartonowe, zabezpieczenie styropianowe i wypełnienie folią bąbelkową, zastrzeżenie u przewoźnika opcji: „ostrożnie” dla elementów łatwo tłukących się.
 • Konsument, Konsument – Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument, Konsument – Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, tj. wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (niestandardowe wymiary, itp.).
 • Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, Konsumenta – Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia Usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, Konsumentowi - Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym paragrafie nie przysługuje Klientowi, który dokonuje zakupu w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (osobie niebędącej Konsumentem i Konsumentem – Przedsiębiorcą).

 

Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego

§8

Zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w przypadku zdarzeń losowych w szczególności:

 • rozwiązania umowy z dostawcą produktów,
 • braku możliwości ich zamówienia przez okres dłuższy niż 28 dni,
 • podania błędnej ceny,
 • podania złego stanu magazynowego.

 

Gwarancja

§9

 1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep ŁAZIENKI-SZYDŁOWSKI Sp. z o.o. 71-005 Szczecin ul. Husarów 7/4 są objęte gwarancją producentów. Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów wskazanych przez producent. Adresy tych serwisów umieszczone są na stronach internetowych producenta.
 2. Na pisemne życzenie Klienta Sklep może pośredniczyć w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień gwarancyjnych wobec Gwaranta. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się przez Gwaranta z jego obowiązków gwarancyjnych.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura VAT.

 

Rękojmia

§10

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 4. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 4. Postanowienia 10 Regulaminu stosuje się również do Konsumenta – Przedsiębiorcy.

§11

Niezależnie od uprawnień Klienta przewidzianych powyżej i bez wpływu na te uprawnienia Klient zobowiązuje się do zbadania towaru przy odbiorze, w szczególności zaś do wskazania w liście przewozowym, bądź odrębnym protokole sporządzonym w obecności doręczyciela stanu przesyłki, zwłaszcza wszelkich jej uszkodzeń oraz ubytków, a także braków ilościowych towaru oraz zawiadomić o tym Sklep.

 

Dane osobowe

§12

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Dane gromadzone przez Sklep będą wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych Sklepu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Sklep gwarantuje także, iż bez zgody Klienta nie będzie wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep do Klienta, posiadać będzie instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania.
 3. Klient ma prawo podczas składania zamówienia nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu transakcji. W takim wypadku po zakończeniu transakcji dane zostaną usunięte z bazy danych Sklepu, przy czym przyjmuje się, że zakończenie transakcji, jeżeli Klient nie skorzysta z prawa do zwrotu towaru, następuje piętnastego dnia po dacie dostarczenia towaru do Klienta (z uwagi na czternastodniowy okres możliwości zwrotu towaru). Za zakończenie transakcji uznaje się także zakończenie procedury zwrotu towaru, a w szczególności dzień po dacie zwrotu pieniędzy do Klienta. Jeżeli Klient zamiast zwrotu pieniędzy zdecyduje się na wymianę towaru, wskazany powyżej termin piętnastu dni od dnia dostarczenia towaru liczony jest od początku.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sklep informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest Jaromir Szydłowski.

 

Prawa autorskie

 §13

 1. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Sklep udziela zgody Klientowi Sklepu na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta Sklepu, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta Sklepu.

 

Usługi nieodpłatne

§14

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
 2. a) formularz kontaktowy;
 3. b) prowadzenie Konta Klienta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.
 6. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta. 
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

Postanowienia końcowe

§15

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ŁAZIENKI-SZYDŁOWSKI Sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§16

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższymi ustępami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego lub sądowi właściwemu dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep wskazuje, że w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Ponadto od 15 lutego 2016 roku Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów - dotyczących umów i zobowiązań związanych ze sprzedażą internetową - pomiędzy konsumentem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej. Platforma znajduje będzie się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

 

 

 

To Top