Regulamin sklepu

Sklep internetowy, jako Sprzedający, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem: www.lazienki-szydlowski.pl, prowadzony jest przez Jaromira Szydłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Studio wnętrz - Jaromir Szydłowski, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr HG/060868/05 prowadzonego przez Urząd Miasta w Szczecinie, nr NIP 851-153-96-90, nr Regon 3200101294, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Husarów 7/4.

Postanowienia ogólne

§1

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do poprawnego korzystania z serwisu www.lazienki-szydlowski.pl. wymagana jest przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 1.5 lub wyższa, Opera 8 lub wyższa, Internet Explorer.

3. Klientem Sklepu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym.

4. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

Składanie zamówień

§ 4

1. Zamówienia składa się poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień.

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego aktywnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu w celu weryfikacji Klienta i odbiorcy towaru.

3. Wpłynięcie zamówienia Sklep potwierdza poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanego listu elektronicznego na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie przez Sklep wpłynięcia zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

4. W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o czasie jego realizacji. Z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji umowa sprzedaży zostaje zawarta. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Klient otrzyma treść niniejszego regulaminu wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy, wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier; tj. doręczyciel,

b. przelewem bankowym na rachunek sklepu: ING Bank Śląski , nr konta :57 1050 1559 1000 0022 9732 5595.


6. W przypadku wyboru przelewu na rachunek sklepu Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

7. W przypadku gdy brak jest możliwości potwierdzenia terminu dostawy (z uwagi na np. niedostępność towaru) jak i ceny (z uwagi na np. zmianę stawki podatku od towarów i usług lub zmianę ceny towaru u producenta lub dostawcy), zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Zawarcie umowy sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości. Zamówienie zostanie anulowane. Klient składający zamówienie zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Sklep zobowiązuje się również poinformować Klienta o aktualnej cenie towaru, a także w jakim czasie zamawiany towar będzie dostępny.

8. Sklep zastrzega sobie prawo pobrania zaliczki w wysokości  30% wartości zakupionych towarów. Wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w terminie do 1 dnia od dnia otrzymania Faktury Proforma , zamówienie zostanie anulowane.

9. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Dostawa

§ 5

1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, zwanych doręczycielami. Sposób i miejsce dostawy oraz nazwiska osób (maksymalnie dwóch) upoważnionych do odbioru towaru należy określić w dodatkowych polach formularza zamówienia. Uwaga: niektóre towary mogą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Wydanie towaru Klientowi następuje na podstawie listu przewozowego zawierającego specyfikację towaru znajdującego się w przesyłce. Warunkiem wydania towaru jest podpisanie listu przewozowego przez Klienta i zwrot jego kopii doręczycielowi.

3. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

4. Termin dostawy towaru pod wskazany adres wynosi do 8 tygodni  od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

§ 6

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827 ze zm. ) Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

2.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. od objęcia rzeczy w posiadanie przez  Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b. w przypadku umowy, która  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz który przesyłany jest Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sklep zobowiązuje sie niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep zwraca jedynie koszt najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien odesłać towar razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot" i w sposób zapewniający przesyłce dostarczenie jej Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym tzn. co najmniej w takim stanie w jakim przesyłka była dostarczona Kupującemu np.: odpowiednie opakowanie kartonowe, zabezpieczenie styropianowe i wypełnienie folią bąbelkową, zastrzeżenie u przewoźnika opcji: „ostrożnie” dla elementów łatwo tłukących się.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, tj. wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (niestandardowe wymiary, itp.).

14. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

15. Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym paragrafie nie przysługuje Klientowi, który dokonuje zakupu w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (osobie niebędącej Konsumentem).

Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego

§7

Zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w przypadku zdarzeń losowych w szczególności: rozwiązania umowy z dostawcą produktów, braku możliwości ich zamówienia przez okres dłuższy niż 28 dni, podania błędnej ceny, podania złego stanu magazynowego.

Gwarancja

§8

1. Wszystkie towary oferowane przez Sklep - Studio wnętrz - Jaromir Szydłowski 71-005 Szczecin ul. Husarów 7/4 są objęte gwarancją producentów. Napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów wskazanych przez producenta. Adresy tych serwisów umieszczone są na stronach internetowych producenta.

2. Na pisemne życzenie Klienta Sklep może pośredniczyć w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień gwarancyjnych wobec Gwaranta. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się przez Gwaranta z jego obowiązków gwarancyjnych.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

Rękojmia

§9

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sprzedawcy.

11. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie 13.

15. W terminach określonych w ustępie 12 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

16. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

17. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni roboczych od daty ich otrzymania.

§10

Niezależnie od uprawnień Klienta przewidzianych powyżej i bez wpływu na te uprawnienia Klient zobowiązuje się do zbadania towaru przy odbiorze, w szczególności zaś do wskazania w liście przewozowym, bądź odrębnym protokole sporządzonym w obecności doręczyciela stanu przesyłki, zwłaszcza wszelkich jej uszkodzeń oraz ubytków, a także braków ilościowych towaru oraz zawiadomić o tym Sklep.

Dane osobowe

§11

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sklepu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane gromadzone przez Sklep będą wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych Sklepu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Sklep gwarantuje także, iż bez zgody Klienta nie będzie wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane Klienta będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

3. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep do Klienta, posiadać będzie instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania.

4. Klient ma prawo podczas składania zamówienia nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu transakcji. W takim wypadku po zakończeniu transakcji dane zostaną usunięte z bazy danych Sklepu, przy czym przyjmuje się, że zakończenie transakcji, jeżeli Klient nie skorzysta z prawa do zwrotu towaru, następuje piętnastego dnia po dacie dostarczenia towaru do Klienta (z uwagi na czternastodniowy okres możliwości zwrotu towaru). Za zakończenie transakcji uznaje się także zakończenie procedury zwrotu towaru, a w szczególności dzień po dacie zwrotu pieniędzy do Klienta. Jeżeli Klient zamiast zwrotu pieniędzy zdecyduje się na wymianę towaru, wskazany powyżej termin piętnastu dni od dnia dostarczenia towaru liczony jest od początku.

5. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest Jaromir Szydłowski.

Postanowienia końcowe

§12

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jaromirem Szydłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio wnętrz - Jaromir Szydłowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§13

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższymi ustępami.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego lub sądowi właściwemu dla miejsca wykonania umowy.

5. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

To Top